Jun 3, 2010

Mushroom Cultivation (Filipino)

Pagtatanim ng Kabute

Kapaki-pakinabang ang pagtatanim ng kabute (mushroom). Ito ay inihanay na sa kalipunan ng mga gulay at ibinibilang na isa sa mga masustansyang pagkain. Hindi nangangailangan ng malaking lugar at hindi gugugol ng mahabang panahon sa pagtatanim.


Dahil sa taglay na protina, ang kabute ay puwedeng ipamalit sa karne. Ang giniling na kabute ay pwedeng pamalit sa karne ng baka sa paggawa ng “mushroom burger.”

Mga klase ng kabute na pwedeng itanim ay ang Volvariella, Pleurotus at Auricularia.

Mga Kailangan sa Paggawa ng Kama:

Ang dayami ng palay ang siyang pangunahin at pinakamabuting gamitin para sa
paglilinang ng kabute. Ito ay hindi mahirap lalo na’t katatapos lamang ng anihan.
Ang water lily, dahon o tangkay ng saging at mga itinapon bahagi ng abaka ay
maaari ding gawing kamang punlaan ng kabute.

Paghahanda:

Mahaba, malinis at tuyong dayami ang kailangan. Iwasan ang paggamit ng
bulok at lumang mga dayami. Bago bungkusin, tiyakin na nakaayos na mabuti
ang bawat dulo ng dayami.

Ang pagbubungkos ay mula anim hanggang walong diyametro. Putulin ang
nakabungkos na dayami sa habang 1.5 hanggang 2 talampakan. Ibabad ang
nakabungkos na dayami sa loob ng 3 oras. Tandaan na ang paglulubog nito sa
tubig ay di dapat lumampas ng 10 oras upang ang dayami ay makasipsip ng
katamtamang dami ng tubig.

Tayuan ng apat na kawayan o patpat ang bawat sulok ng kamang pagpupunlaan
na may sukat na dalawang talampakan ang lapad at sa ninanais na haba. Ilatag
na mabuti ang mga nakabungkos na dayami pahalang sa pundasyon. Ihinto ang
pagdidilig kung ang tubig ay naguumpisa nang dumaloy sa kama.

Pagtatanim ng Binhi:

Isingit ang mga binhi sa pagitan ng mga dayami ng apat na pulgada ang layo
mula sa tagiliran, at apat na pulgada rin ang layo ng bawat butong itatanim.
Huwag magpunla sa gitna ng kama.

Patungan ng panibagong dayami na pasalungat sa nauna, diligan at patagin.
Sundin ang mga naunang tuntunin hanggang sa mahusto ang salansan at taas
ng kamang punlaan. Ang kama ng kabute ay binubuo ng anim na salansan ng
dayami. Ang bawat patong ay may mga nakatanim na binhi ng kabute.

Pag-aalaga sa Kama ng Kabute:

Mula sa apat hanggang limang araw matapos ihanda ang kamang punlaan,
simulan na ang pagdidilig. Gawin ito tuwing makalawang araw o naaayon sa
kalagayan ng panahon. Sa buwan ng tag-init, ang pagdidilig ay kailangan, ngunit
kung tag-ulan, hintayin na lamang na tumubo ang kabute.

Ang labis na pagdidilig at pagkatuyot na kamang pinagpunlaan ay makasisira sa paglaki ng kabute.

Upang hindi lumabis ang tubig sa kama, maaaring gawin ang pagdidilig sa
tagiliran ng kama. Kapag ang kabute ay nag-uumpisa nang tumubo, ihinto muna
ang pagdidilig ngunit kung nasa kalagitnaan na ang pag-usbong ng kabute,
muling ipagpatuloy ang pagdidilig.

Pag-aani:

Pagsapit ng dalawa hanggang tatlong linggo, ang mga binhi ng kabute ay naguumpisa nang tumubo. Sa pag-aani, tiyakin na kasama ang pinaka-ugat nito sa pag-aalis sa kama. Huwag anihin ang mga umuusbong pa lamang upang hindi magambala ang paglaki nito. Ang kabute na nasa kasibulan ay mas malinamnam kaysa sa mga nakabukadkad.

Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa inyong pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture (DA).
Source: www.da.gov.ph

[Top of Page]