Jun 3, 2010

Pagtatanim ng Ampalaya

Ang ampalaya o bitter melon/bitter gourd sa ingles ay may siyentipikong pangalan na Momordica Charantia. Ito ay mayaman sa kalsiyum, mineral, karbohaydreyt at Bitamina B. Ang gulay na ito ay mainam sa taong may diabetes, batay sa mga siyentipikong pagsusuri.

Ito ay pwedeng maitanim sa lahat ng dako ng Pilipinas. May dalawang uri ng ampalaya na pwedeng itanim: ang puti at berde. Sa kasalukuyan, ang berdeng klase ang karaniwang itinatanim.

Paraan ng Pagtatanim

Magtanim ng 4-5 binhi sa bawat tundos na 5 sentimetrong lalim at 1 ½ hanggang
2 metrong agwat sa hanay ng mga tudling. Pagkaraan ng ilang araw, bawasan
ang pananim at mag-iwan lamang ng 2-3 malulusog na pananim sa bawat
tundos.

Sa sandaling tumubo at gumapang ang mga baging ng ampalaya, bungkalin ang
lupa sa paligid nito sa pamamagitan ng kamay o pang-ararong hila ng kalabaw. Gawin ito pagkaraan ng isang linggo.

Magtanim ng 4-5 kilong binhi sa bawat ektarya. Makapag-aani ng ampalaya
pagkaraan ng 3-4 na buwan.

Upang mabawasan ang pamiminsala ng “melon fruit fly” sundin ang mga
sumusunod:

1. Attractant – gumamit ng “attractant” (Que Lor) sa (5) limang lugal-painan
bawa’t ektarya.

2. “Bagging” – balutin ng papel ang bunga ng ampalaya.

Ang “melon fruit fly” ang kulisap na gumagawa ng malalang pinsala sa
ampalaya. Upang mapuksa at masugpo ang pamiminsala nito, gumamit ng
solusyong “Foliafume-soap”. Ang karaniwang sakit nito ay panlalanta o “wilt”.
Sugpuin sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng pananim at panatilihing malinis
ang taniman.

Source: www.da.gov.ph

[Top of Page]